Projeccions i aportacions

Per a la protecció de les peces es poden realitzar projeccions en fred o aportacions en calent de materials ceràmics o metàl·lics d’alta duresa, per tal d’allargar la seva vida útil.